Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Thủ tục
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Đơn vị sử dụng
Ngân hàng Nhà nước
Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc (cắt giảm 20/30 ngày, tỷ lệ cắt giảm 66,7%) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Nộp hồ sơTỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
TTHC cung cấp DVCTT một phần 7367
TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 2957
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập